Aktywizacja niepełnosprawnych na rynku pracy w powiecie i mieście Częstochowa

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie niepełnosprawności i jego znaczenie we współczesnym świecie 4
1. Ogólna charakterystyka niepełnosprawności 4
2. Rodzaje niepełnosprawności 10
3. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie 16
4. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce i innych wybranych państwach 23

Rozdział II. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych i bariery ją ograniczające 32
2.1. Aktywność zawodowa formą rehabilitacji 32
2.2. Wpływ pracy na samopoczucie niepełnosprawnych 39
2.3. Rynek pracy a osoby niepełnosprawne w Polsce 45
2.4. Czynniki ograniczające udział osób niepełnosprawnych na rynku pracy 51

Rozdział III. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych na rynku pracy 57
3.1. Pomoc instytucji rządowych 57
3.2. Działania organizacji i instytucji pozarządowych 64
3.3. Rozwiązania o charakterze prawnym 68
3.4. Skuteczność omawianych form wspomagania niepełnosprawnych na rynku pracy 72

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 79
4.1. Cel i przedmiot badań 79
4.2. Problemy i hipotezy badań naukowych 81
4.3. Zmienne i wskaźniki w badaniach 82
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 83

Rozdział V. Formy wspomagania niepełnosprawnych na rynku pracy w Częstochowie
5.1. Charakterystyka badanej populacji. 86
5.2. Prezentacja wyników ankiety 92
5.3.Niepełnosprawni na rynku pracy 105
5.4.Plusy i minusy zatrudniania niepełnosprawnych 110
5.5.Polityka społeczna wobec niepełnosprawnych w Częstochowie 112

Zakończenie 110
Bibliografia 112
Spis tabel 118
Spis rysunków 119