Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Bytom S.A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 4
2. Istota analizy finansowej 17
3. Przedmiot i zakres analizy finansowej 20
ROZDZIAŁ II ANALIZA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA 23
1. Analiza sytuacji majątkowej 23
2. Analiza sytuacji finansowej 28
3. Powiązania między aktywami a pasywami przedsiębiorstwa (analiza pozioma) 32
ROZDZIAŁ II OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 36
1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 36
2. Analiza zadłużenia 39
3. Analiza sprawności gospodarowania majątkiem i kapitałem 42
4. Analiza rentowności 46
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI 49
1. Analiza przychodów Spółki 49
2. Analiza kosztów 52
3. Analiza wyniku finansowego 58
ZAKOŃCZENIE 63
ZAŁĄCZNIK 1. BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA 65
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 68
SPIS WYKRESÓW 69