Zarządzanie stresem menedżera

Wstęp 3

Rozdział I. POJĘCIE STRESU I JEGO RODZAJE 5
1.1. Rys historyczny 5
1.2. Stres biologiczny w ujęciu Hansa Salye’go 7
1.3. Stres psychologiczny w ujęciu Janusza Reykowskiego 11
1.4. Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman – jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem 13
1.5. Modele stresu organizacyjnego i stresory organizacyjne 15
1.1.1. Model ISR według Kahna i Frencha 15
1.1.2. Model Ivancewicha i Mattesona 17
1.1.3. Stresory organizacyjne 20

Rozdział II. SKUTKI DZIAŁANIA STRESU 25
2.1. Wpływ stresu na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka 25
2.1.1. Modele stres – choroba 25
2.1.2. Obraz rzeczywistości a odporność na stres 26
2.1.3. Samoocena a odporność na stres 26
2.1.4. Cechy układu nerwowego a podatność na stres 26
2.2. Stres a satysfakcja z pracy 27
2.3. Wypalenie zawodowe 31
2.4. Odporność i radzenie sobie ze stresem 43
2.5. Reakcje stresowe i ich następstwa 47

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 52
3.1. Rys historyczny 52
3.2. Struktura organizacyjna 57
3.3. Zakres i rodzaj działalności 59
3.4. Pozycja na rynku 65

Rozdział IV. METODOLOGIA I WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 73
4.1. Cel i przedmiot badań 73
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i techniki badawcze 78
4.4. Prezentacja wyników badań i wnioski własne 81

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 98
Spis wykresów 99
Spis schematów 100
Spis tabel 101
Aneks 102