Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III

Wstęp 2

Rozdział I. Zainteresowania muzyczne nauczycieli. 4
1.1. Istota i wyznaczniki ludzkich zainteresowań 4
1.2. Zainteresowania osobiste nauczycieli 6
1.2.1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka 6
1.2.2. Rola czynników kulturowych w rozwoju psychicznym jednostki 8
1.2.3. Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki 10
1.3. Zainteresowania zawodowe i pozazawodowe nauczycieli 18
1.3.1. Umiejętności muzyczne nauczycieli w pracy z dziećmi 18
1.3.2. Doskonalenie umiejętności muzycznych nauczycieli – formy i metody 22
1.3.3. Czynniki utrudniające rozwijanie zainteresowań muzycznych nauczycieli 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych. 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badan 31
2.4. Dobór próby 32
2.5. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III. Wyniki badań własnych. 35
3.1. Wyniki badań 35
3.1.1. Stopień i obszar muzycznych zainteresowań 35
3.1.2. Osobiste zainteresowania nauczycieli 40
3.2. Podsumowanie i wnioski z wyników badań 46
3.3. Propozycje rozwijania zainteresowań muzycznych nauczycieli 49

Podsumowanie 55
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis wykresów 59
Załącznik 60