Wykorzystanie raju podatkowego przez polski podmiot gospodarczy np. Cypru

Wstęp 3
Streszczenie 5
Rozdział 1. Pojęcie i klasyfikacja rajów podatkowych 6
1.1. Istota i cele oazy podatkowej 10
1.2. Powody korzystania z rajów podatkowych 13
Rozdział 2. Metody korzystania z oaz podatkowych w celu uniknięcia obciążeń fiskalnych 17
2.1. Transfer pricing 17
2.2. Spółki rotacyjne 19
2.3. Treaty shopping – nabywanie umownych korzyści. 20
2.4. Zmiana miejsca rezydencji 22
Rozdział 3. Regulacje antyrajowe w Polsce i wybranych krajach 24
3.1. Regulacje krajowe 24
3.1.1. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania 25
3.1.2. Umowy prawa wewnętrznego 27
3.2. Analiza metod szacowania dochodu 33
3.2.1. Metody transakcyjne 33
3.2.2. Metody zysku transakcyjnego 35
3.3. Regulacje antyrajowe w jurysdykcjach wybranych państw 38
3.3.1. Japonia 39
3.3.2 Wielka Brytania 42
3.3.3 Włochy 44
Rozdział 4. Problem podwójnego opodatkowania 47
4.1. Pojęcia, rodzaje i przyczyny podwójnego opodatkowania 47
4.2. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu 50
4.2.1. Kredyt podatkowy 52
4.2.2. Zwolnienie podatkowe 54
4.2.3. Potrącenie (deduction method) 55
4.2.4 Ryczałt podatkowy 55
4.3. Metody eliminujące podwójne opodatkowanie stosowane w polskim prawie podatkowym 56
4.4. Problematyka polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 58
Rozdział 5. Cypr jako przykład wykorzystania raju podatkowego 63
5.1. Przykłady standardowego wykorzystania spółek zagranicznych na Cyprze 68
5.1.1. Międzynarodowe spółki handlowe 68
5.1.2. Międzynarodowe spółki usługowe 68
5.1.3. Osobiste spółki inwestycyjne 69
5.1.4. Partnerskie spółki handlowe offshore 69
5.1.5. Cypryjskie trusty 70
5.2. Cypr w optymalizacji podatkowej inwestycji polskiego podatnika 73
5.2.1. Umowa polsko – cypryjska: analiza przepisów 73
5.2.2. Przykłady optymalizacji 76
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel 86
Załączniki 87