Wykorzystanie marketingu społecznego w działaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Józefów na rzecz upowszechniania kultury w społeczności lokalnej

Wstęp 3
Rozdział I Rola kultury w rozwoju osobowym i społecznym 4
1.1. Definicje kultury 4
1.1.1. Rdzenie motywacji kulturowych 6
1.1.2. Uczestnictwo w kulturze – bierne, czynne 8
1.2. Kształtowanie postaw uczestnictwa w kulturze 10
1.2.2. Proces kształtowania postawy, definicje postaw 12
1.2.3. Komunikowanie się jako narzędzie budowania postaw 13
Rozdział II Prezentacja marketingowego modelu zarządzania 19
2.1. Czym jest marketing? 19
2.2. Czym jest marketing społeczny? 20
2.3. Kultura jako produkt 21
2.4. Pragnienia a popyt 24
2.5. Rynek docelowy 25
2.6. Potrzeby klienta 26
2.6.1. Wartość 27
2.6.2. Zadowolenie 29
Rozdział III Stan uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych 32
3.1. Wartość działań marketingowych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego 32
3.2. Oferta kulturowa w Józefowie 33
3.3. Prezentacja „Polityki kulturalnej gminy Józefów na lata 2004 – 2013” 39
3.4. Realizowane oddziaływania promocyjne 42
3.5. Efektywność dotychczasowych działań 46
3.5.1. Statystyki, ankiety, opinie mieszkańców Józefowa, opinie przedstawicieli organów kulturotwórczych, opinie przedstawicieli mediów, opinie z gazet lokalnych 46
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 58
Załącznik 59