Wykorzystanie komputera w procesie nauczania

WSTĘP 2
Rozdział 1. Informatyka w edukacji. 3
1.1. Budowa komputera. 10
1.2. Cele kształcenia informatycznego. 12
1.3. Kształcenie, a komputerowe wspomaganie kształcenia w wieku szkolnym. 14
1.4. Zastosowanie informatyki w edukacji i pedagogice. 17
1.5. Zastosowanie komputerów. 21
1.6. Rola i miejsce komputera w nauczaniu. 22
1.7. Informatyczne przygotowanie nauczycieli. 24
1.8. Rola Internetu w nauczaniu. 25
1.9. Realizacja celów kształcenia poprzez zastosowanie prezentacji multimedialnych. 30
1.10. Korzyści pedagogiczne wynikające z komputerowego wspomagania nauczania. 35
Rozdział 2. Podział i klasyfikacja programów komputerowych 39
Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań 42
3.1. Przedmiot i cele badań 42
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 42
3.3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze 43
3.4. Teren i organizacja badań 48
Rozdział 4. Efektywność wykorzystania komputera w świetle badań własnych. 52
4.1. Multimedialne techniki nauczania języka angielskiego w praktyce szkolnej pedagoga 52
4.2. Sprawności językowe w grupie niekonwencjonalnej 56
4.3. Sprawności językowe w grupie tradycyjnej 60
4.4. Motywacja i zainteresowanie nauką 62
UOGÓLNIENIA I WNIOSKI 65
BIBLIOGRAFIA 75