Wpływ edukacyjnych programów telewizyjnych na zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym 5
1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 5
2. Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym 16
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole 21
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku przedszkolnym 26
5. Rola telewizyjnych programów edukacyjnych w życiu dziecka 30
Rozdział II. Metodologia badań własnych 37
1. Przedmiot i cel badań 37
2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 39
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 41
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 45
1. Charakterystyka edukacyjnych programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci 45
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 54
3. Wpływ oglądanych programów edukacyjnych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 60
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Aneks 72