Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych w bankach

Wstęp 4
Rozdział I. Kredyt konsumpcyjny i jego rodzaje oraz znaczenie w gospodarce rynkowej 6
1.1. Kredyt bankowy i jego funkcje w gospodarce rynkowej 7
1.2. Pojecie i ogólna charakterystyka kredytu 11
1.3. Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego 13
1.4. Klasyfikacja kredytów 14
1.4.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w świetle literatury przedmiotu 17
1.4.2. Kredyty ratalne 19
1.4.3. Kredyty gotówkowe 21
1.4.4. Kredyty lombardowe 22
Rozdział II. Charakterystyka kredytów konsumpcyjnych. 24
2.1. Definicja kredytu konsumpcyjnego 27
2.1.1. Kredyty gotówkowe 37
2.1.2. Kredyty bezgotówkowe 38
2.3. Ogólne zasady i tryb udzielania kredytów konsumpcyjnych 40
2.4. Najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych 43
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 44
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 46
Rozdział III. Charakterystyka weksla w aspekcie zabezpieczeń wierzytelności banków 51
3.1. Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych 55
3.2. Weksel własny in blanco 56
3.3. Elementy weksla in blanco 59
3.4. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym 63
3.5. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie wierzytelności banku 65
3.6. Wnioski dotyczące zabezpieczeń w formie weksla in blanco w kredytach konsumpcyjnych i wpływ na ryzyko bankowe 66
Rozdział IV. Poręczenie wekslowe (awal) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych. 68
4.1. Charakterystyka poręczenia wekslowego i formy 69
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych 71
4.3. Wskazówki praktyczne w zakresie zastosowania poręczenia wekslowego 74
4.4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego udzielonego przez osoby prawne i fizyczne 76
4.5. Wnioski praktyczne dotyczące formułowania deklaracji poręczyciela do weksla w zakresie zabezpieczeń wierzytelności banków 78
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Wykaz czasopism 86
Spis rysunków i wzorów 88
Spis tabel 89
Załącznik 1 Instrukcja „Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – weksel własny 90
Załącznik 2 Instrukcja Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – poręczenia wekslowe 97