Uzasadnienie ekonomiczne planowania finansowego

Wstęp

Rozdział I.
Uzasadnienie planowania finansowego w małych przedsiębiorstwach
1.1 Cel i przedmiot zarządzania finansami przedsiębiorstwa
1.2. Kryterium maksymalizacji wartości firmy
1.3. Kryteria wyboru stosowane przez inwestorów
1.4. Pojęcie strategii i taktyki finansowej

Rozdział II.
Rodzaje sprawozdań finansowych, ich zakres i odbiorcy
2.1. Cel przeprowadzania analizy sprawozdawczości finansowej
2.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.3. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych i ich charakterystyka
2.4. Podstawowe metody analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Przydatność analizy sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia planowania finansowego w przedsiębiorstwie
3.1. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
3.2. Dźwignia finansowa, operacyjna i łączna
3.3. Plan kasowy
3.4. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego

Rozdział IV.
Kierunki wykorzystania analizy finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2 Analiza finansowa podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X
4.3 Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa X
4.4 Proponowane kierunki zmian w zakresie planowania finansowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków