Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 11
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 12
2.2. Wybory do rady gminy 19
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 27
1. Zadania gminy 27
2. Zakres działania gminy 34
3. Właściwość rady gminy 34
4. Zadania wójta gminy 39
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 46
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 46
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 56
3. Urząd gminy i jego organizacja 58
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 68
1. Budżet gminy 68
2. Dochody gminy 73
3. Wydatki gminy 78
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel 95