Uwarunkowania i instrumenty promocji funduszy strukturalnych w Polsce

praca magisterska z marketingu terytorialnego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola promocji w procesie komunikacji 4
1.1. Znaczenie i instrumenty promocji 4
1.2. Podział, funkcje i rodzaje promocji 11
1.3. Promocja jako forma komunikacji 17

Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce 26
2.1. Istota i charakterystyka pojęć związanych z funduszami strukturalnymi 26
2.2. Cele funduszy strukturalnych 32
2.3. Cechy instytucji promujących fundusze strukturalne 41

Rozdział III. Działania promocyjne stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.1. Mechanizmy promocji stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.2. Segmentacja grup docelowych działań promocyjnych 57
3.3. Zakres stosowanych instrumentów do beneficjantów 61

Rozdział IV. Ocena promocji funduszy strukturalnych 68
4.1. Zakres wskaźników oceny skuteczności 68
4.2. Kontrola parametrów działań promocyjnych 71
4.3. Skuteczność działań promocyjnych 77

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków i tabel 86