Zarządzanie organizacja w sytuacjach kryzysowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE ORGANIZACJI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia organizacji 5
1.2. Systemowe ujęcie organizacji 11
1.3. Istota organizacji w ujęciu socjologicznym 15
1.4. Funkcje organizacji 18
1.5. Organizacje portów lotniczych 25

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 38
2.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 39
2.2. Geneza zarządzania kryzysem 44
2.1. Klasyfikacja kryzysów 46
2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 48
2.3. Źródła i skutki kryzysów 49
2.3. Specyfika zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym 54

ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” 61
3.1. Specyfika zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze 61
3.1.1. Zakres działalności 63
3.1.2. Efektywność działania i kierunki rozwoju 64
3.1.3. Cele i strategie działania 67
3.2. Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 72
3.2.1. Źródła i skutki kryzysów 72
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 80
3.3.1. Koło zarządzania bezpieczeństwem 80
3.3.2. Czynniki wpływające na prawidłowe zarządzanie zagrożeniami 81
3.4. Strategia zarządzania kryzysem w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 82
3.4.1. Algorytm postępowania w sytuacji kryzysowej 82
3.4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (awaria techniczna) podstawowego systemu nawigacji lotniczej ILS/DIVOR 84

PODSUMOWANIE 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91