Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Wstęp 3
Rozdział I 5
Regulacje prawne związane z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie 5
1.1 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 5
1.2 Kodeks Cywilny. Umowa Ubezpieczenia 7
1.3 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych 9
1.4 Ustawa o podatku dochodowym – od osób prawnych oraz od osób fizycznych 10
Rozdział II 12
Grupowe ubezpieczenia na życie 12
2.1 Istota grupowego ubezpieczenia na życie 12
2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 17
2.3 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach grupowych 18
2.4 Underwriting w ubezpieczeniach grupowych 21
2.5 Strony umowy ubezpieczania na życie – ich prawa i obowiązki 24
2.6 Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia po rozwiązaniu stosunku pracy 26
Rozdział III 27
Grupowe ubezpieczenia na życie na przykładzie T.U. Allianz Życie Polska SA 27
3.1 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz – Rodzina” 27
3.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 32
3.2 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz-Tarcza” 33
3.3 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne „Allianz – Zdrowie” 34
3.4 Ograniczenia odpowiedzialności 35
3.5 Realizacja umowy ubezpieczenia na życie 37
3.6 Wypłata świadczeń w zakresie podstawowym i rozszerzonym 38
3.6.1 Przedawnienie roszczeń 41
3.6.2 Świadczenia nienależne – kulancja 42
Zakończenie 43
Bibliografia 45
Załączniki 46