Teoretyczny wymiar wielokulturowości

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej na temat Szkoła dwujęzyczna jako środowisko wielokulturowe

Rozdział 1. Teoretyczny wymiar wielokulturowości
1.1. Pojęcie wielokulturowości
1.2. Wielokulturowość jako nowy kierunek wychowania
1.3. Edukacja wielokulturowa w Polsce
1.4. Wpływ rodziny na wychowanie wielokulturowe

Wielokulturowość w tradycyjnym ujęciu antropologicznym wskazywała na istniejące w świecie bogactwo, odmienność kultur będących odrębną, sa­mowystarczalną całością. Obecne ujęcie wielokulturowości odnoszone jest najczęściej do problematyki różnic kulturowych w obrębie społeczeństw po­szczególnych państw, których część stanowią mniejszości kulturowe, etnicz­ne, religijne i inne, i które to domagają się należnego im miejsca[1].

Wielokultu­rowość jest więc często opisywana i analizowana jako różne modele koegzy­stencji na jednym obszarze ludzi wywodzących się z różnych grup etnicz­nych, narodowych, odmiennych tradycji, kultur. Treści odrębności kultur, połączone z interakcjami ich przedstawicieli, nieodłącznymi procesami akulturacji występującymi na określonej przestrzeni i w określonym czasie, całą gamą przeobrażeń historycznych (podboje, kolonializm, powstawanie fede­racji, związków między państwami, migracje zarobkowe, uchodźcy politycz­ni, wojenni itp.), a w ostatnim okresie procesy modernizacji, integracji, globalizacji i regionalizacji, przyczyniają się do promowania wielości form i wzorców rozwiązań w tym zakresie[2].

[1] F. Adamski (red.), Pedagogika kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 90

[2] Tamże, s. 91