Archiwa tagu: Rezerwy w rachunkowości

Rezerwy w rachunkowości

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności gospodarczej a rezerwy 3
1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej 3
1.2. Istota rezerw 13
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencjonowanie rezerw bilansowych 22
2.1. Rezerwy bilansowe 22
2.2. Rezerwy kapitałowe 29
2.3. Rezerwy na zobowiązania 32
2.3.1. Rezerwy na podatek dochodowy 32
2.3.2. Rezerwy na restrukturyzację 37
2.3.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 40
Rozdział III. Rezerwy niebilansowe i ich ewidencja 43
3.1. Korekty wyceny amortyzowanych aktywów trwałych 48
3.2. Odpisy aktualizujące wartości należności 52
3.3 Korekty wartości aktywów inwestycyjnych 56
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i schematów 65

Rezerwy w rachunkowości

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE REZERW I ICH RODZAJE 5
1. Przyczyny tworzenia rezerw w rachunkowości 5
2. Charakterystyka rezerw w rachunkowości 7
3. Klasyfikacja rezerw 10
3.1. Rezerwy bilansowe 11
3.2. Rezerwy niebilansowe 29
ROZDZIAŁ II. REZERWY NA PRZEJŚCIOWIĄ RÓŻNICĘ Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 39
1. Przejściowa różnica z tytułu podatku dochodowego 39
2. Dodatnie i ujemne różnice jako obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego netto, jako rezerwy na podatek dochodowy 44
3. Ewidencja rezerw na podatek dochodowy 48
ROZDZIAŁ III. TWORZENIE REZERW PRZEZ FIRMĘ XYZ S.A. W LATACH 2012 – 2015 55
1. Ogólna charakterystyka działalności XYZ S.A. 55
2. Profil działalności 56
3. Wyniki finansowe XYZ S.A. w latach 2012 – 2015 59
4. Tworzenie i ewidencja rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych przez XYZ S.A. 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 71