Rezerwy w rachunkowości

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności gospodarczej a rezerwy 3
1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej 3
1.2. Istota rezerw 13
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencjonowanie rezerw bilansowych 22
2.1. Rezerwy bilansowe 22
2.2. Rezerwy kapitałowe 29
2.3. Rezerwy na zobowiązania 32
2.3.1. Rezerwy na podatek dochodowy 32
2.3.2. Rezerwy na restrukturyzację 37
2.3.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 40
Rozdział III. Rezerwy niebilansowe i ich ewidencja 43
3.1. Korekty wyceny amortyzowanych aktywów trwałych 48
3.2. Odpisy aktualizujące wartości należności 52
3.3 Korekty wartości aktywów inwestycyjnych 56
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i schematów 65