Archiwa tagu: Inwestycje w gminie

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział I. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycji. 3
1. Projekt inwestycyjny 3
2. Przesłanki inwestycyjne 6
3. Cykl życia projektów inwestycyjnych 7
3.1. Faza przedinwestycyjna 7
3.1.1. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych –pomysł projektu 7
3.1.2. Etap wstępnej selekcji – stadium przedrealizacyjne 8
3.1.3. Formułowanie projektu 9
3.1.4. Etap oceny i decyzji – raport oceniający projekt 10
3.1.5. Etap negocjacji i zawieranie kontraktów z wykonawcami 11
3.2. Faza inwestycyjna 11
3.2.1. Etap opracowania planów obiektu 11
3.2.2. Etap budowy obiektu 12
3.2.3. Oddanie obiektu do eksploatacji 23
3.3. Faza operacyjna 23
3.3.1. Eksploatacja obiektu 23
3.3.2. Modernizacja obiektu 24
4. Źródła i sposoby finansowania projektów inwestycyjnych 24
5. Sposoby realizacji projektów inwestycyjnych 25
Rozdział II. Zasady funkcjonowania gminy i jej zadania. 27
1. Istota gminy 27
2. Zadania gminy 28
3. Struktura organizacyjna władz gminy 30
4. Gospodarka finansowa gminy 32
5. Organizacyjne formy realizacji zadań gminy. 37
6. Zarządzanie gminą 38
Rozdział III. Działalność inwestycyjna gminy. 40
1. Typowe projekty inwestycyjne realizowane przez gminy 40
2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych gminy oraz planów inwestycji 42
3. Przygotowanie projektów inwestycyjnych gminy 43
4. Źródła środków finansowych na realizację inwestycji gminy 44
4.1. Środki własne 44
4.2. Dotacje z budżetu wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego 46
4.3. Kredyty i pożyczki preferencyjne 49
4.4. Obligacje komunalne 51
4.5. Nowe sposoby finansowania inwestycji komunalnych 52
4.6. Fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej 55
5. Realizacja inwestycji gminy 56
Rozdział IV. Metodyka badania działalności inwestycyjnej gminy. 58
1. Cel i hipotezy badawcze 58
2. Zasada i ocena procedury 59
3. Zakres badania i potrzebne informacje 60
4. Źródła i metody zbierania informacji 62
5. Metody i techniki badania 64
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Załącznik nr 1 69
Załącznik nr 2 71

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział 1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 3
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 8
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Dochody własne 12
1.3.2. Subwencje ogólne 14
1.3.3. Dotacje celowe 16
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Inwestycje gminne 23
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 23
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 30
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 37
Rozdział 3. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 43
3.1. Dostępność środków unijnych 43
3.2. Sposoby pozyskiwania środków unijnych 50
Wnioski 61
Bibliografia 62
Spis tabel 66