Archiwa tagu: Analiza wpływu skali działania przedsiębiorstwa oraz jego wzrastających potrzeb finansowych na zmianę formy prawnej działalności

Analiza wpływu skali działania przedsiębiorstwa oraz jego wzrastających potrzeb finansowych na zmianę formy prawnej działalności

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka form prawnych przedsiębiorstwa 4
1.1. Indywidualna działalność gospodarcza 4
1.2. Spółka cywilna 6
1.3. Spółki osobowe 8
1.3.1. Spółka jawna 9
1.3.2. Spółka partnerska 10
1.3.3. Spółka komandytowa. 12
1.3.4. Spółka komandytowo – akcyjna 13
1.4. Spółki kapitałowe 15
1.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16
1.4.2. Spółka akcyjna 18
Rozdział II. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Definicje sytuacji finansowej 23
2.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa 28
Rozdział III. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 45
3.1. Rodzaje źródeł 45
3.2. Bilans 52
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 60
3.4. Rachunek zysków i strat 64
3.5. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym 68
3.6. Pozostałe źródła 69
3.7. Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową 71
3.7.1. Regulacje zawarte w prawie finansowym 71
3.7.2. Regulacje zawarte w prawie podatkowym 73
3.7.3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 74
3.7.4. Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 76
Rozdział IV Etapy rozwoju firmy oraz zmiany potrzeb finansowych 78
4.1. Okres początkowy powstanie firmy i próba przetrwania na rynku 78
4.2. Drugi etap stabilność przedsiębiorstwa 88
4.3. Faza restrukturyzacji 94
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104