Analiza wpływu skali działania przedsiębiorstwa oraz jego wzrastających potrzeb finansowych na zmianę formy prawnej działalności

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka form prawnych przedsiębiorstwa 4
1.1. Indywidualna działalność gospodarcza 4
1.2. Spółka cywilna 6
1.3. Spółki osobowe 8
1.3.1. Spółka jawna 9
1.3.2. Spółka partnerska 10
1.3.3. Spółka komandytowa. 12
1.3.4. Spółka komandytowo – akcyjna 13
1.4. Spółki kapitałowe 15
1.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16
1.4.2. Spółka akcyjna 18
Rozdział II. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Definicje sytuacji finansowej 23
2.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa 28
Rozdział III. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 45
3.1. Rodzaje źródeł 45
3.2. Bilans 52
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 60
3.4. Rachunek zysków i strat 64
3.5. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym 68
3.6. Pozostałe źródła 69
3.7. Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową 71
3.7.1. Regulacje zawarte w prawie finansowym 71
3.7.2. Regulacje zawarte w prawie podatkowym 73
3.7.3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 74
3.7.4. Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 76
Rozdział IV Etapy rozwoju firmy oraz zmiany potrzeb finansowych 78
4.1. Okres początkowy powstanie firmy i próba przetrwania na rynku 78
4.2. Drugi etap stabilność przedsiębiorstwa 88
4.3. Faza restrukturyzacji 94
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104