Archiwa tagu: Analiza finansowa jako metoda oceny sytuacji finansowej

Analiza finansowa jako metoda oceny sytuacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia 7
1.3. Źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 12
1.4. Użyteczność wniosków płynących z analiz 14

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych
Sp. z o.o. 16
2.1. Historia rozwoju badanego przedsiębiorstwa 16
2.2. Struktura organizacyjna 16
2.3. Przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa 19
2.4. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 22

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa 24
3.1. Analiza wstępna 24
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 27
3.2. Analiza wskaźnikowa 30
3.2.1. Istota analizy wskaźnikowej 30
3.2.2.Analiza rentowności 31
3.2.3. Analiza płynności 34
3.2.4. Ocena sprawności działania 37
3.3.5. Analiza zadłużenia 41
3.3. Wnioski z analizy 43

Zakończenie 45
Bibliografia 47
Spis rysunków, tabel i wykresów 49

Wstęp

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Informacja finansowa ma doniosłe znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w bieżącej, jak i przede wszystkim długookresowej działalności. Umiejętność przeprowadzania właściwej merytorycznie i metodycznie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest jedną z najistotniejszych przesłanek nowoczesnego zarządzania. Ważna jest nie tylko znajomość procedur badawczych, ale także poprawna ocena otrzymanych rezultatów. Stąd podstawowym celem niniejszej pracy była wszechstronna i kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Istotą pracy było objaśnienie podstaw analizy finansowej oraz jej wykorzystanie w celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej. Na wstępie omówiono istotę, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno finansowej. Następnie przedstawiono rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia. Omówiono także źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej oraz użyteczność wniosków płynących z analiz.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Prezentację spółki rozpoczęto od ukazania historii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa. Pod koniec rozdziału przedstawiono pozycję badanego przedsiębiorstwa na rynku.

W rozdziale trzecim dokonano oceny kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W badaniach przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Przeprowadzono także analizę wskaźnikową z uwzględnieniem wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania oraz zadłużenia. Pod koniec analizy sformułowano odpowiednie wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. pochodzące m. in. ze sprawozdania finansowego.