Sytuacja rodzinna wychowanków Państwowego Domu Dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Typy rodzin 6
1.3. Funkcje i zadania rodziny 7
1.4. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie 15
Rozdział 2. Dom dziecka jako tymczasowy „zastępca” rodziny 20
2.1. Definicja i tradycja domów dziecka 20
2.2. Rola wychowawcy w domu dziecka 27
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 34
3.1. Przedmiot i cel badań 34
3.2. Problemy badawcze 34
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 37
3.4. Teren i organizacja badań 40
Rozdział 4. Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków Państwowego Domu Dziecka 42
4.1. Charakterystyka badanej populacji 42
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski z badań 49
Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis tabel 57