System ocen pracowniczych i jego znaczenie

praca magisterska z zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1 Wymiar zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2 Ocena pracownicza– definicje, istota, cele 13
1.3 Uwarunkowania wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych 19
1.4 Kryteria ocen a dobór technik oceniania 23
1.4 Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych 33
Rozdział 2. Wynagrodzenie pracowników 36
2.1 Pojęcie i zasady tworzenia systemów wynagradzania 36
2.2 Charakterystyka systemów wynagradzania 43
2.3 Obligatoryjne i fakultatywne składniki systemów wynagradzania 52
2.4 Wartościowanie pracy jako metoda oceny stopnia trudności pracy 54
2.5 Ocena pracownicza a wartościowanie stanowisk pracy 61
Rozdział 3. Metodologia badań 64
3.1 Cel i hipoteza badawcza 64
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze 65
3.3 Wybór terenu badań i dobór próby 65
Rozdział 4. System ocen pracowniczych i jego znaczenie w wynagradzaniu pracowników w świetle badań własnych 69
4.1 Realizacja ocen pracowniczych w badanej organizacji 69
4.2 Zarządzanie systemami wynagradzania jako kluczowy element realizowanej polityki personalnej 73
4.3 Prezentacja wyników badań 76
Wnioski 95
Bibliografia 101
Spis tabel i wykresów 104
Kwestionariusz ankiety 107