System motywacji pracowników w przedsiębiorstwie

Celem pracy jest identyfikacja i ocena instrumentów motywacji pracowniczej oraz wskazanie ich pożądanych ich zmian w świetle własnych badań ankietowych pracowników w badanym przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy motywowania pracowników – istota, teorie, instrumenty, cechy, środki motywowania 4
1.1. Istota motywacji pracowniczej 4
1.2. Teorie motywacji pracowniczej 7
1.3. Instrumenty pobudzania motywacji do pracy 16
1.4. Ekonomiczne środki motywacji pracowniczej 22
1.5. Nieekonomiczne środki motywacji pracowniczej 24

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „X” 29
2.1. Geneza, rozwój i struktura organizacyjna 29
2.2. Działalność gospodarcza 36
2.3. Analiza zatrudnienia 41
2.4. Pozycja rynkowa – analiza SWOT 45

Rozdział 3. Identyfikacja i pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej w „X” 53
3.1. Metodyka badań ankietowych instrumentów motywacji pracowniczej 53
3.2. Systemy ankietowe 57
3.3. Pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej 69

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis schematów i rysunków 83
Spis wykresów 84
Aneks 86