Strategie motywowania jako element zarządzania przedsiębiorstwem

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE – GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA 5
1. Istota i znaczenie motywacji 5
2. Koncepcje teoretyczne motywacji 8
2.1. Teorie treści 8
2.2. Teorie procesu 15
2.3. Teoria wzmocnienia 17

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY POBUDZANIA MOTYWACJI 20
1. Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy 20
1.1. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 20
1.2. Funkcja oraz formy płac 21
1.3. Metody wartościowania pracy 24
1.4. Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy 26
2. Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy 28
2.1. Pozytywne i negatywne sposoby oddziaływania na podwładnych 28
2.2. Istota oceny pracownika 34

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ 36
1. Cel i przedmiot badań 36
2. Problemy i hipotezy badawcze 38
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
4. Charakterystyka badanej grupy 49
5. Przebieg badań 53

ROZDZIAŁ IV. SYSTEMY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE DR IRENA ERIS W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 56
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 56
2. Badanie postaw opinii pracowników dotyczące obecnego systemu motywowania 62
3. Wnioski i propozycje usprawnienia systemu 71

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 80
SPIS WYKRESÓW 81
ANEKS 82