Stres – czynnik zakłócający proces zarządzania personelem w placówkach edukacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie stresu 4
1.1. Definicja stresu 4
1.2. Stadia stresu 10
1.3. Części składowe stresu 13
1.4. Odporność na stres 18

Rozdział II. Zarządzanie personelem w placówkach oświatowych 26
2.1. Teoria organizacji i zarządzania 26
2.3. Zarządzanie personelem 32
2.4. Kierowanie placówką oświatową 36
2.4.1. Kierowanie zmianami 36
2.4.2. Zarządzanie personelem w placówce oświatowej 37
2.4.3. Analiza wartości w zarządzaniu placówką oświatową 39
2.4.4. Prawo oświatowe 41
2.4.5. Dylematy transformacji a problemy edukacji 43

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cel i przedmiot badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Dobór grupy badawczej 50
3.5. Organizacja i przebieg badań 54

Rozdział IV. Stres w placówkach edukacyjnych w świetle badań własnych 56
4.1. Obciążenia w placówkach edukacyjnych 56
4.2. Wyczerpanie dniem szkolnym 63
4.3. Odczuwanie stresu w szkole 66
4.4. Propozycje zapobiegania stresowi w placówkach edukacyjnych 72

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Spis wykresów 85
Aneks 86