Ryzyko kredytowe – metody jego ograniczania na przykładzie BS

pierwszy i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych 2
1.1. Działalność kredytowa banków komercyjnych na rzecz gospodarki 2
1.2. Przyczyny występowania ryzyka bankowego 9
1.3. Rodzaje ryzyka bankowego 17
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów banków komercyjnych 27
1.5. Rodzaje ryzyk kredytowych – różne klasyfikacje 36

Rozdział III. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych a jakość portfela kredytowego 45
3.1. Wybrane metody pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.2. Polityka banków komercyjnych a ryzyko kredytowe 56
3.3. NUK i jej rola w ograniczaniu ryzyka kredytowego 64
3.4. Wpływ metod stosowanych w ograniczaniu ryzyka kredytowego na płynność
banku 70

Bank komercyjny jest instytucją, której zasadnicza działalność polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych od wielu podmiotów, wykonywaniu na zlecenie klientów dyspozycji płatniczych i innych operacji finansowych oraz wykorzystywaniu własnych i obcych kapitałów na zarobkowe udzielanie kredytów lub lokowanie ich w inne aktywa (np. w papiery wartościowe), udział w operacjach walutowych, otwieranie depozytów pieniężnych w innych bankach[1].

Bank komercyjny jest, z założenia, przedsiębiorstwem nastawionym przede wszystkim na osiąganie zysku. Wcale nie oznacza to, że wszyscy właściciele oczekują pokaźnego zysku z inwestycji w akcje banku już w chwili obecnej – często traktują oni zakup tych akcji jako inwestycję długoterminową, spodziewając się, że w dłuższym okresie banki będą bardziej dochodowe niż inne przedsiębiorstwa[2].

[1] W. Bień, H. Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000, s. 11

[2] Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s. 43