Rekrutacja i selekcja – metody

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowa terminologia 4
1.2. Znaczenie i rola zasobów ludzkich w organizacji 8
1.3. Strategia firmy a jej polityka personalna 11
1.4. Popyt i podaż zasobów ludzkich 15
Rozdział 2. Metody i charakterystyka rekrutacji pracowników 24
2.1. Planowanie i procedura zatrudnienia 24
2.2. Charakterystyka i rodzaje rekrutacji 30
2.3. Proces rekrutacji 35
2.4. Źródła rekrutacji 39
2.5. Selekcja – metody i sposoby selekcji 43
Rozdział 3. Adaptacja zawodowa pracownika 49
3.1. Pojęcie procesu adaptacji zawodowej 49
3.2. Formy procesu adaptacji 52
3.3. Wymagania wobec nowych pracowników 59
3.4. Metody adaptacji w organizacji 61
Rozdział 4. Alternatywne metody rekrutacji 68
4.1. Elastyczność zatrudnienia 68
4.2. Formy zatrudnienia 75
4.3. Zalety i wady elastycznych form zatrudniania 83
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 93
Spis tabel 94