Efektywność zmian restrukturyzacyjnych w sektorze non-profit i możliwość ich implementacji na przykładzie…

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka „Trzeciego sektora” w Polsce 6
1.1. Istota organizacji non – profit 6
1.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje non – profit 8
1.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje non – profit 12
1.2. Finansowanie działalności sektora non – profit 17
1.3. Potrzeba restrukturyzacji sektora non – profit 21
Rozdział II. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 25
2.1. Istota i cele restrukturyzacji 25
2.1.1 Obszary i rodzaje restrukturyzacji 28
2.1.2. Efekty restrukturyzacji i ich typologia 31
2.1.3. Bariery systemowe restrukturyzacji 34
2.2. Specyfika zmian restrukturyzacyjnych sektora non – profit 36
2.3.1. Projekt „Otwarte Drzwi” 38
2.3.2. Programy Europejskie 39
2.3. Pragmatyka restrukturyzacji procesów w polskiej gospodarce 40
Rozdział III. Reorganizacja procesów działania, czyli reengineering 46
3.1. Konieczność reorganizacji procesów działania 46
3.2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu reengineeringu 51
3.3. Istota reengineeringu 54
3.4. Zasady reengineeringu 61
3.4.1. Dostawa produktów i usług na rynku 61
3.4.2. Organizowanie ludzi 63
3.4.3. Wykorzystanie technologii informacyjnej 64
Rozdział IV. Restrukturyzacja w sektorze non – profit na przykładzie gminy X 65
4.1. Podstawowe informacje o gminie 65
4.1.1. Historia i położenie geograficzne 65
4.1.2. Środowisko naturalne 66
4.1.3. Gospodarka i infrastruktura techniczna 67
4.1.4. Ludność 67
4.2. Organizacje pozarządowe 69
4.3. Mapa aktywności organizacji pozarządowych 69
4.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego efektywność 70
Zakończenie 75
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 89