Rachunkowość jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców

Wstęp
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej
Rozdział II. Specyfikacja rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy Syców
2.1. Zadania gminy i organizacja jej działania
2.2. Elementy rachunkowości budżetowej i ich umocowanie w prawie bilansowym
Rozdział 3 Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców
3.1. Wycena aktywów i pasywów
3.2. Wykaz kont syntetycznych
3.2.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.2.2 Ewidencja kosztów i przychodów
3.3. Zasady ustalania wyniku finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków