Archiwa tagu: Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Rachunkowość jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców

Wstęp
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej
Rozdział II. Specyfikacja rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy Syców
2.1. Zadania gminy i organizacja jej działania
2.2. Elementy rachunkowości budżetowej i ich umocowanie w prawie bilansowym
Rozdział 3 Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców
3.1. Wycena aktywów i pasywów
3.2. Wykaz kont syntetycznych
3.2.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.2.2 Ewidencja kosztów i przychodów
3.3. Zasady ustalania wyniku finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków