Globalizacja a ochrona środowiska naturalnego

WPROWADZENIE 5

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY GLOBALIZACJI. 9
1.1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji. 9
1.2. Główne nurty globalizacji. 12
1.3. Podmioty uczestniczące w procesie globalizacji. 15
1.4. Czynniki uczestniczące w procesie globalizacji. 20
1.5. Globalizacja a ochrona środowiska. 26

ROZDZIAŁ II. GLOBALIZACJA A EUROREGIONY. 30
2.1. Pojęcie i rola euroregionów. 30
2.2. Zarys historyczny euroregionów. 35
2.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 40
2.4. Euroregiony w Polsce – współpraca transgraniczna a polskie prawodawstwo. 49
2.5. Euroregiony a ochrona środowiska. 52

ROZDZIAŁ III. EUROREGION NYSA. CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG TERYTORIALNY. 55
3.1. Historia powstania Euroregionu Nysa. 55
3.2. Charakterystyka Euroregionu Nysa. 58
3.2.1. Zasoby ludzkie. 58
3.2.2. Przemysł, gospodarka i infrastruktura komunikacyjna. 60
3.3. Problemy i wyzwania dla Euroregionu Nysa. 69

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W EUROREGIONIE NYSA. 74
4.1. Ogólna charakterystyka środowiska Euroregionu Nysa. 74
4.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej i ochrona wód w regionie przygranicznym. 74
4.1.2. Gospodarka odpadami. 82
4.1.3. Infrastruktura energetyczna i stan powietrza. 85
4.1.4. Ochrona lasów. 87
4.2. Wpływ globalizacji na środowisko naturalne Euroregionu Nysa. 91
4.3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Euroregionu Nysa. 97

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 111