Przywództwo we współczesnej organizacji

Wstęp 2

Rozdział II. Fenomen przywództwa 4
1. Istota przywództwa 4
2. Ewolucja koncepcji przywództwa 9
3. Sylwetka skutecznego przywódcy/ wyznaczniki skutecznego sprawowania przywództwa 19
4. Kobiety w roli przywódczej 22

Rozdział III. Badania i analiza wyników 24
1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 24
2. Metody i technika badań 30
3. Charakterystyka badanych 33
4. Wyniki badań 35

Zakończenie 45
Bibliografia 48
Spis wykresów 49
Spis rysunków 50
Aneks 51

Celem pracy jest zaprezentowanie przywództwa we współczesnej organizacji.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane jest kierowanie ludźmi we współczesnej organizacji, a więc: pojęcie zarządzania zasobami  ludzkimi, pojęcie kierownika, jego cechy i umiejętności, style kierowania oraz rola i kompetencje współczesnych menadżerów.

W drugim rozdziale przedstawiony jest fenomen przywództwa, a więc: istota przywództwa, ewolucja koncepcji przywództwa, sylwetka skutecznego przywódcy/wyznaczniki skutecznego sprawowania przywództwa oraz kobiety w roli przywódczej.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są badania i analiza wyników.