Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Wstęp    4
Rozdział 1. Dyplomacja – pojęcie i cechy charakterystyczne    7
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji    7
1.2. Dyplomacja polska    13
1.3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego    15
Rozdział 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    20
2.1. Pojęcie i istota przywilejów i immunitetów    20
2.2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów    21
2.2.1. Immunitet jurysdykcyjny państwa a immunitet dyplomatyczny    21
2.2.2. Koncepcja funkcji reprezentacyjnej    24
2.2.3. Teoria eksterytorialności    25
2.2.4. Teoria swobody funkcji    25
2.3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych    27
2.4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania    31
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów    34
2.6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych    43
2.7. Nietykalność osobista    49
2.8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy    52
2.9. Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomacji watykańskiej    57
Rozdział 3. Charakterystyka immunitetu jurysdykcyjnego    62
3.1. Zasady ogólne    62
3.2. Immunitet od jurysdykcji karnej    64
3.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej    66
3.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej    69
3.5. Związek broni palnej z immunitetem administracyjnym    70
3.6. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego    71
3.7. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa zrzeczenia się    72
3.8. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się takiego immunitetu    74
3.9. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków    78
Rozdział 4. Prawa i obowiązki osób objętych przywilejami i immunitetami    81
4.1. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy    81
4.2. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej    87
4.3. Zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych, zwolnienia na pracę    91
4.4. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony    93
4.5. Dokumenty dyplomatyczne    94
4.5.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ    94
4.5.2. Wizy    96
4.5.3. Legitymacje    98
4.5.4. Laissez-passer    99
4.5.5. Listy polecające    99
4.5.6. Glejty bezpieczeństwa („żelazne listy”)    100
4.6. Działanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okolicznościach wyjątkowych    101
Podsumowanie    106
Bibliografia    110