Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. FORMY OPODATKOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
1. Podmioty gospodarcze i ich księgi rachunkowe
1.1. Karta podatkowa
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2. Zasady ogólne
2.1. Księga przychodów i rozchodów
2.2. Księgi rachunkowe
ROZDZIAŁ II. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2.1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów
2.4. Zasady ewidencji kosztów w książce przychodów i rozchodów
2.4.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.4.2. Rodzaje kosztów uzyskania przychodów w książce przychodów i rozchodów
2.5. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z książką przychodów i rozchodów
2.5.1. Ewidencja sprzedaży
2.5.2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.5.3. Ewidencja wyposażenia
2.6. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów
2.6.1. Zamknięcie m-ca w książce przychodów i rozchodów
2.6.2. Ustalenie dochodu miesięcznego i rocznego
2.6.3. Zamknięcie księgi na koniec roku
ROZDZIAŁ III. ZASADY PRZEJŚCIA Z KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA KSIĘGI HANDLOWE
3.1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego
3.2. Wycena składników aktywów i pasywów
3.3. Sporządzenie bilansu zamknięcia
ROZDZIAŁ IV. WPROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
4.1. Ogólna charakterystyka obiektu badań
4.2. Przyczyny przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
4.3. Inwentaryzacja i sporządzenie inwentarza
4.4. Bilans otwarcia, zakładowy plan kont
4.5. Wpływ przejścia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na strukturę organizacyjną i sposób zarządzania
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
ANEKS