Przekształcenia w strukturze organizacyjne

Wstęp 3
1. Struktura organizacyjna firmy. 5
1.1. Pojęcie organizacji i jej struktury. 5
1.2. Czynniki strukturotwórcze w przedsiębiorstwie. 13
1.3. Definiowanie celów. 16
1.4. Otoczenie organizacji. 19
2. Rodzaje i projektowanie struktur organizacyjnych. 24
2.1. Rodzaje struktur organizacyjnych. 24
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Projektowanie skutecznej struktury organizacyjnej. 37
3. Restrukturyzacji organizacji. 44
3.1. Czynniki restrukturyzacji. 44
3.2. Plan restrukturyzacji jako narzędzie dynamizujące proces zarządzania zmianami. 48
3.3. Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 50
3.4. Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. 54
4. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 60
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS. 60
4.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 65
4.3. Współpraca stanowisk sztabowych z innymi działami przedsiębiorstwa. 74
4.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS. 80
5. Zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 82
5.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej. 82
5.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars. 84
5.3. Założenia doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wars SA. 85
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 92
Spis rysunków 93
Spis schematów 94