Projekt doradczy na podstawie analizy finansowej

WSTĘP 3
Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.1. Istota i charakter podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 7
1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 9
1.4. Techniki poboru podatku 11
1.5. Zmiany w opodatkowaniu osób prawnych 17
Rozdział II. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X” 22
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 22
2.2. Forma prawna 23
2.3. Przedmiot i zakres działania 24
2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 29
Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o. w latach 2013-2015 31
3.1. Wstępna analiza bilansu 31
3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 33
3.3. Analiza podstawowych wskaźników finansowych 34
Rozdział IV. Projekt doradczy 36
4.1. Przedmiot opodatkowania dochodu w przedsiębiorstwie 36
4.2. Przychody i koszty uzyskania przychodu 37
4.3. Podstawa opodatkowania 52
4.5. Odliczenia od dochodu 56
4.6. Wnioski wynikające z projektu 65
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 72
SPIS WYKRESÓW 73
ANEKS 74