Przedsiębiorczość

Wstęp 2
Rozdział I Polska a Unia Europejska 7
1.1. Polska przed akcesją 7
1.2. Polska po wejściu do Unii Europejskiej 12
1.3. Uwarunkowania rozwoju dla małych przedsiębiorstw w Polsce 21
Rozdział II Prezentacja firmy PB Technik Sp. z o. o. 29
2.1. Historia i profil działalności 29
2.2. Rozwój firmy przed wejściem do UE 32
2.3. Szanse i zagrożenia dla firmy związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej 38
Rozdział III Wnioski z przeprowadzonych obserwacji 47
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis tabel 70