Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Pojecie, klasyfikacja i ewidencja kosztów 4
1. Definicja kosztów 4
2. Kierunki klasyfikacji kosztów 8
3. Wybrane przekroje klasyfikacyjne kosztów 12
3.1. Koszty w układzie rodzajowym 12
3.2. Koszty według typów działalności 14
3.3. Koszty w układzie funkcjonalnym 16
3.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym 17
4. Ewidencja kosztów 19

Rozdział II. Znaczenie rachunku zysków i strat w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 24
1.Struktura i części składowe sprawozdawczości finansowej według założeń koncepcyjnych 24
2. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat 29
3. Uznawanie kosztów 32
4. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat 37

Rozdział III. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat 42
1. Koszty działalności operacyjnej 47
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej 51
3. Koszty finansowe 53
4. Straty nadzwyczajne i obciążenia wyniku finansowego 56

Rozdział IV. Ustalanie wyniku na sprzedaży z działalności operacyjnej metodą porównawczą i kalkulacyjną 61
1. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży produktów metodą porównawczą 61
2. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży metodą kalkulacyjną 64
3. Ustalanie cen przy uwzględnieniu kosztów cyklu zintegrowanego 65

Rozdział V. Prezentacja kosztów działalności na przykładzie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A. 68
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 68
2. Prezentacja wyników w sprawozdawczości finansowej 70
3. Ujecie kosztów działalności w rachunku zysków i strat 74
3.1. Działalność operacyjna i pozostała działalność operacyjna 78
3.2. Działalność finansowa 80
3.3. Efekty zdarzeń nadzwyczajnych i obciążenia wyniku finansowego 81

Załączniki 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89