Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej

Wstęp 3

Rozdział I. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. 5
1.1. Globalizacja i struktura porządku międzynarodowego. 5
1.2. Globalizacja a porozumienia regionalne. 13
1.2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia opcji regionalnej po zimnej wojnie. 13
1.2.2. Regionalny wymiar decentralizacji globalnego systemu bezpieczeństwa. 19
1.2.3. Ograniczenia opcji regionalnej. 24

Rozdział II. Unia Europejska – idea wspólnoty. 28
2.1. Myśl zjednoczeniowa na przełomie lat 40. i 50. XX w. 28
2.2. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych. 32
2.2.1. Wspólnota gospodarcza. 32
2.2.2. Wspólnota polityczna. 34
2.2.3. Unia trzech filarów. 41

Rozdział III. Euroregiony – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia. 48
3.1. Pojęcie i rola euroregionów. 48
3.2. Zarys historyczny euroregionów. 49
3.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 54
3.4. Identyfikacja regionów w starych krajach UE. 58

Rozdział IV. Polityka regionalna. 65
4.1. Cele polityki regionalnej. 65
4.2. Organy realizujące i finansujące politykę regionalną. 67
4.3. Zasady i tryb realizacji polityki regionalnej (podstawy prawne). 69
4.4. Efekty polityki regionalnej. 76

Rozdział V. Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej – współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 82
5.1. Euroregiony na granicy polsko –niemieckiej. 91
5.2. Uwarunkowania współpracy transgranicznej w euroregionie „Pro Europa Viadrina”. 92
5.3. Bariery współpracy transgranicznej. 95
5.4. Rodzaje wsparcia finansowego w euroregionie. 97
5.5. Postrzeganie możliwości euroregionu. 99

Zakończenie 101

Bibliografia 103

Spis tabel 109

Spis rysunków 110

Spis fotografii 111

Załącznik nr 1 112

Załącznik nr 2 113