Prawnomaterialne aspekty pomocy niepełnosprawnym

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę pomocy społecznej. Przedstawiono tu genezę, cele, formy oraz strukturę polskiej pomocy społecznej.

W rozdziale drugim zawarte zostały zagadnienia dotyczące administrowania pomocą społeczną. Przedstawiono tu kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak również uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

Aspekty dotyczące administrowania sprawami osób niepełnosprawnych przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

W czwartym rozdziale ukazane zostały świadczenia i usługi jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Rozdział I
POMOC SPOŁECZNA JAKO FORMA ADMINISTRACJI ŚWIADCZĄCEJ

1. POMOC SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH PŁASZCZYZN DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2. GENEZA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

3. PODSTAWOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

6. STRUKTURA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

6.1 Ośrodki pomocy społecznej jako podstawowa jednostka organizacyjna
6.2 Powiatowe centra pomocy rodzinie
6.3 Regionalne ośrodki pomocy społecznej
6.4 Domy pomocy społecznej
6.5 Ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział II ADMINISTROWANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego

1.1 Zadania gminy
1.2 Zadania powiatu
1.3 Zadania województwa samorządowego

2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej

2.1 Uprawnienia wojewody

2.2 Kompetencje ministra
2.3 Rada Pomocy Społecznej

3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III. ADMINISTROWANIE SPRAWAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Zasady konstytucyjne dotyczące osób niepełnosprawnych

2. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w
Polsce

ROZDZIAŁ IV. ŚWIADCZENIA I USŁUGI PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Świadczenia o charakterze finansowym
2. Świadczenia o charakterze rzeczowym
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej