Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacja 4
1.1. Metody pobudzania do pracy 4
1.2. Płaca środkiem motywacyjnym 12
1.3. Niematerialne formy motywowania 14
1.4. Wpływ zachowań pracowniczych na motywację 16
1.5. Modele motywacji 18
1.6. Pracownik i jego potrzeby 19
1.7. Współczesne poglądy na temat motywacji 23
1.7.1. Teoria potrzeb 23
1.7.2. Teoria sprawiedliwości 25
1.7.3. Teoria oczekiwań 25
1.7.4. Teoria wzmocnienia 26
1.7.5. Teoria wyznaczania celów 28

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy X SA 30

Rozdział III. Pozafinansowe źródła motywowania a efektywność zespołu 43
3.1. Umiejętność pracy z ludźmi 43
3.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi 45
3.3. Efektywność zespołu 49
3.4. Bariery efektywności zespołu 51
3.5. Metody stymulowania efektywności pracy zbiorowej 53
3.6. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 55
3.6.1. Pochwały 55
3.6.2. Awanse 55
3.6.3. Poszerzanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności 56
3.6.4. Przydzielanie bardziej ambitnych zadań 57
3.6.5. Odpowiednie traktowanie pracowników 58
3.6.6. Komunikacja pomiędzy kierownikami i podwładnymi 59

Rozdział IV. Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie X SA – metodologia badań własnych 63
4.1. Cel, przedmiot i problemy badawcze 63
4.2. Metody badawcze: badania pierwotne i wtórne 64
4.3. Wnioski z badań 66
4.3.1. Polityka personalna firmy 66
4.3.2. System motywacyjny: system ocen okresowych i system szkoleń i rozwoju 72
4.4. Ocena pozafinansowego źródła motywowania pracowników 75
4.5. Zalecenia i propozycje udoskonalenia pozafinansowego źródła motywowania pracowników 78

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Kwestionariusz ankiety 89