Potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 DETERMINANTY STRATEGII ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 4
1.1. TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA TEMATU 4
1.2. DETERMINANTY OGÓLNE 7
1.3. DETERMINANTY SZCZEGÓŁOWE 14
1.4. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ 17
ROZDZIAŁ 2 STRATEGIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH W PRYWATNYCH ZAKŁADACH PRACY 24
2.1. PODSTAWOWE PRZEKONANIA DOTYCZACE STRATEGII WEWNĘTRZNEJ 24
2.2. PROCESY ROZWOJU LUDZI 31
2.2.1. PODSTAWOWE PROCESY PRZEGLĄDU I OCENY EFEKTYWNOŚCI ORAZ ROZWOJU 34
2.2.2. RÓŻNICA POMIĘDZY PLANAMI SZKOLENIA A PLANAMI UCZENIA SIĘ 36
2.2.3. PROCESY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM I KARIERĄ 38
2.3. USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI POTRZEB W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA 41
ROZDZIAŁ 3 SZKOLENIE JAKO FORMA WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW 44
3.1. SZKOLENIA OPARTE NA KOMPETENCJACH 44
3.2. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 47
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 53
3.4. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 58
ROZDZIAŁ 4 POTRZEBY INDYWIDUALNE W ZAKRESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 66
4.1. HIPOTEZY BADAWCZE 66
4.2. OPIS METODY BADAWCZEJ 67
4.3.CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 68
4.4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 68
4.5. WNIOSKI 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS SCHEMATÓW I TABEL 89
ANEKS 90