Postępowanie z towarami celnymi

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza ceł i prawa celnego 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 4
1.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 13

Rozdział II. Pochodzenie towarów 23
2.1. Towar wspólnotowy i niewspólnotowy 26
2.2. Niepreferencyjne i preferencyjne pochodzenie towarów w umowach i Kodeksie Celnym RP 28
2.3. Terytorialne wymogi ustalania pochodzenia towarów 32
2.4. Dokumentacja pochodzenia towarów 33
2.5. Dokumentacja pochodzenia towarów z obniżona stawką celną 34
2.6. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące pochodzenia towarów 38

Rozdział III. Harmonizacja polskiego prawa celnego z prawem celnym Unii Europejskiej 43
3.1. Zasadnicze założenia harmonizacji prawa celnego wynikające z Układu Europejskiego 43
3.2. Regulacje celne wynikające z założeń Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej 48
3.3. Strategia działania polskiej Administracji Celnej 56

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69