Płacowo-emerytalne skutki zmian w Kodeksie Pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „Chaber” Sp. z o. o.

Wstęp 3

Rozdział 1. WYNAGRODZENIA – ŹRÓDŁA PRAWA ICH CHARAKTERYSTYKA I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY PRAWA PRACY 5
1.1. Wynagrodzenie – istota, treść i zakres w ujęciu prawa. 5
1.2.  Rodzaje umów o wykonywanie pracy. 13
1.2.1. Umowa ze stosunku pracy. 13
1.2.2. Umowa zlecenia. 17
1.2.3. Umowa o dzieło. 20
1.3. Obligatoryjne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy. 25
1.3.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające 25
1.3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. 29
1.3.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze. 31
1.3.4. Świadczenia socjalne. 34

Rozdział  2.  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PUBLICZNYCH 36
2.1. Przepisy prawne 36
2.2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy 38
2.3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 44
2.4. Ubezpieczenia emerytalne 56
2.5. Zmiany dotyczące przyznania emerytury 66

Rozdział 3.  WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE PRACY NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 69
3.1. Charakterystyka firmy „Chaber” Sp. z o.o. 69
3.2. Rozrachunki związane z wynagradzaniem pracowników 72
3.2.1. Zasady wynagradzania stosowane w Przedsiębiorstwie „Chaber” 72
3.2.2. Ewidencja wynagrodzeń 74
3.2.3. Rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 77
3.3. Koszty pracy w przedsiębiorstwie Chaber 78
3.4. Obowiązki ZUS i pracodawców wg nowych zasad 85
3.5. Zmiany dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło 89

Zakończenie 91
Bibliografia 94
Spis tabel i schematów 97