Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników administracji

praca dyplomowa z administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. FORMY PRAWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI 4
1.1. Zadania administracji i formy prawne ich realizacji 4
1.2. Typologia form działania administracji 7
1.3. Ewolucja przepisów wyodrębniających zawód urzędniczy 10
1.4. Pragmatyka służbowa z 18 grudnia 1998 r. 15
1.5. Ustawa z 1990 r. o pracownikach samorządowych 21

ROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 24
2.1. Obowiązki pracowników administracji 24
2.2. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej 30
2.3. Odpowiedzialność karna pracowników administracji 32
2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administracji 35

ROZDZIAŁ III. KONTROLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 42
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 49
3.3. Kontrola sprawowana przez NIK 52
3.4. Kontrola sądowa i prokuratorska 56
3.5. Kontrola organów samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe 62

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66