Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa UPC Polska Sp. z o.o.

Wstęp 3
Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd definicji jakości 4
1.2. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości 9
1.3. Ewolucja znormalizowanych systemów zarządzania jakością 13
1.4. Norma ISO 9001:2000 – przegląd wymagań 16
1.5. Podejście procesowe w normie ISO 9001:2000 17
Rozdział II. Charakterystyka UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.2. Struktura i organizacja firmy 20
2.3. Przedmiot działalności 22
2.4. Polityka zatrudnienia 22
2.5. Dostawcy, klienci i konkurencja 26
Rozdział III. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2000– wyniki przeprowadzonych badań oraz propozycje dotyczące rozbudowy systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 29
3.1. Metodologia badań własnych 29
3.2. Weryfikacja wyników badań 30
3.2.1. Dotychczasowy niecertyfikowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. – kontrola jakości 30
3.2.2. Identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 33
3.2.3. Porównanie dotychczasowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o. o. z wymaganiami normy ISO 9001:2000 34
3.3. Istniejące błędy w procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo 37
3.4. Propozycja naprawy oraz rozbudowy istniejącego niecertyfikowanego systemu zarządzania jakością w UPC Polska Sp. z o. o. 37
3.5. Projekt działań w zakresie zapewnienia jakości 40
Zakończenie 52
Literatura 54
Spis rysunków 55
Spis tabel 56
Załącznik nr 1 57