Ocena efektywności rekrutacji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia rozwoju firmy 5
1.2. Problematyka ZZL a aktualna sytuacja rynkowa 8
1.3. Najważniejsze zadania ZZL w obliczu konkurencji rynkowej 10
1.4. Rola funkcji personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.5. Aktualne modele ról zarządzania zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Proces rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 24
2.1 Pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników 24
2.1.1. Rola i skuteczność rekrutacji a motywacja pracowników 25
2.2. Etapy i metody rekrutacji 27
2.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 28
2.2.2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 30
2.2.3.Testy psychologiczne 32
2.2.4. Wprowadzenie pracowników do organizacji 34
2.3. Etapy selekcji 35
2.2.1.Określanie wymagań 36
2.2.2.Wydzielenie (outsourcing)rekrutacji 36
2.2.3.Metody selekcji 39
2.2.4.Referencje i oferty 40
Rozdział 3. Charakterystyka firmy „X” 44
3.1. Przedmiot działalności firmy 44
3.2. Aktualna pozycja firmy na rynku firm rekrutacyjnych 49
3.3. Sytuacja firmy a projekty zmian 52
Rozdział 4. Analiza procesu rekrutacji przez firmę „X” 58
4.1 Zasady rekrutacji i metody selekcji przyszłych pracowników wg standardów „X” 58
4.2. Etapy rekrutacji 61
4.2.1. Zbieranie i weryfikacja informacji 61
4.2.2. Dobór i ocena kandydatów w „X” 64
4.3. Rekrutacja w „X” a ogólne tendencje światowe 68
4.4. Koncepcja „X”- skuteczność i zasadność 70
4.4.1. Fluktuacja kandydatów 70
4.4.2 Trafność założeń koncepcji 72
4.5. Ocena rekrutacji w Firmie „X” 73
Wnioski i rekomendacje 75
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80