Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp    5
Rozdział pierwszy    7
Znaczenie oceny efektywności finansowej spółki prawa handlowego    7
1.1. Ogólna charakterystyka znaczenia sprawozdawczości finansowej    7
1.2. Rola analizy finansowej Spółki prawa handlowego    11
1.3. Znaczenie analizy finansowej dla partnerów spółki    15
Rozdział drugi    19
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny efektywności finansowej Spółki prawa handlowego    19
2.1. Bilans w spółce prawa handlowego    19
2.1.1. Aktywa bilansu    22
2.1.2. Pasywa bilansu    25
2.2. Rachunek zysków i strat    30
2.3. Informacja dodatkowa    33
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych    33
Rozdział trzeci    35
Metody oceny efektywności finansowej    35
3.1. Zarys metod oceny efektywności finansowej.    35
3.2. Analiza pozioma    35
3.3. Analiza pionowa    36
3.4. Analiza wskaźnikowa    37
3.5. Analiza piramidalna    52
Rozdział czwarty    59
Ocena efektywności na przykładzie „MAX MEDIA” Sp. z o.o.    59
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa    59
4.2. Analiza danych bilansu Spółki    59
4.2.1. Analiza pionowa bilansu    60
4.2.2. Analiza pozioma bilansu    64
4.3. Analiza wskaźnikowa    72
Zakończenie    74
Bibliografia    76
Spis tabel    78
Spis schematów    79
Aneks    80