Motywacja i ocena pracownika jako element zarządzania personelem

Wstęp 3
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w literaturze przedmiotu 4
1.1. Cele i problematyka zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 13
Rozdział 2: Motywowanie w procesie zarządzania personelem w organizacji 18
2.1. Praca i motywowanie do pracy 18
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 21
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 28
2.3.1. System zmiennych płac 28
2.3.2. Teoria ustalania celów 29
2.3.3. Podejście japońskie 30
2.3.4. Metoda zarządzania pełnej satysfakcji 30
2.3.5. Modyfikacja zachowań w organizacji 31
2.4. Metody diagnozowania systemu motywowania 32
Rozdział 3: Miejsce ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji 39
3.1. Cele oceny pracowników 39
3.2. Formy oceny pracowniczej 46
3.3. Wymagania i oczekiwania stawiane systemom ocen pracowniczych 50
3.4. Kontrowersje wokół systemów ocen 55
Rozdział 4: Postulaty o charakterze usprawnień merytorycznych 63
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 73